wa en inboedelverzekering

Wasmachine Kapot Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse spullen in je woonhuis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je computer, of een meubelstuk met schade door water. Let er op dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je eigendommen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt ensimpel via deze website.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eengewensteoptie. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera kopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens dekt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversewijde inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er schadeontstaat aan je huis en inboedel, bijvoorbeeld doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenvergoedt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) betaaltgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.gebreken aan je huis door bijvoorbeeldaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers voorgeschrevendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen vergoedals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: vrijwel altijd vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet immerhet geval.

Een inboedelverzekeringdekt gebreken aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je gordijnen, maartevens kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • gebreken veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (ten minste windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll to top