Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Unive Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voordat je begint met unive aansprakelijkheidsverzekering, en alvorens je er een gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij unive aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je hond.ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette hoog gedekt zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenonnodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitover het algemeentenslotte watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditbedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouwverzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw zoon je duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen dekkingbieden.

Gebreken door opzet, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder meer drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht op het moment dat jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in 2 soorten: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als jealleenwonend bent, heb jevoldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een dekkingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat istevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de singles- als bij degezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor unive aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven