goede rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Arbeid

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfheeft. Het kan altijd voorkomen dat u in een juridischgeschil betrokken raakt. Veel consumentenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kaneasy in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop onze website.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: denk aan een probleem bijaanschaffen of huren, of bijvoorbeeldeen probleem met je interneprovider.

Inkomen: onder andere een (dreigend) ontslagof een ander probleem met je werkgever. Meestal valt hier tevens eenprobleem met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorconflicten over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een geschil rond hethuren of aankopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Fiscaal recht en vermogen: onder meergeschillen over de aan- of verkoop van aandelen,obligaties en opties. Ook problemen waar debelastingrechter bij betrokken is, zijn verzekerd. Deze dekkingbieden we nietordinaireaan. Wil je je hiervoor wel verzekeren? Neem dan contact met ons op, wehelpen je graag.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt meestal een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een mogelijkheidjarenlang premie zonder dat u in een juridischgeschil verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt udoch alleen in als udaadwerkelijk een juridisch conflict heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftin de regel erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of uiteindelijk liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Of het in uw geval verstandiger is om een rechtsbijstandverzekering aan te gaan of in een voorkomend geval zelf eenadvocaat in te schakelen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.Rechtsbijstandverzekeraars en advocatenbenadrukken graag hun eigen kwaliteiten en schilderen de concurrent nogal eensnegatief af.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De een zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deconsument ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Dit werkt hetzelfde als bij de zorgverzekering: men dient eerst tot een bepaald bedrag zelf tebetalen. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de kostprijs.

Scroll to top