rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Rechtsbijstandverzekering Aanvragen

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een tegenslag inhet verkeer. Een rechtsbijstandverzekeringbetaalt de kosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: Je bent gedekt voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeldals je niet blij bent met de aanschaf van eencaravan en je er met de dealer nietuitkomt.

Inkomen: Wonen: denk aan een conflict met de verhuurder van jehuis of circa de aankoop vaneen huis. Vrijwel altijd valt eengeschil met de buurman ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorconflicten over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een conflict rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Fiscaal recht en vermogen: bijvoorbeeldgeschillen over de aan- of verkoop van aandelen,obligaties en opties. Tevens geschillen waar debelastingrechter bij betrokken is, zijn verzekerd. Deze dekkingbieden we nietgangbareaan. Wil je je hiervoor wel verzekeren? Neem dan contact met ons op, weassisteren je graag.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

In dit geval heeft u de mogelijkheid om zelf eenadvocaat te kiezen of een advocaat te regelen via uwverzekeringsmaatschappij. Mocht u voor een advocaat van deverzekeraar kiezen, dan worden de onkosten voorde hulp van de advocaat volledig uitbetaald. Houd er rekeningmee dat er een maximale betaling voor rechtshulp in depolisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering kan zijnopgenomen. Het is raadzaam om hier al naar te kijken bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich gemakkelijk op te lossenproblemen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een huis. Ook problemen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top