Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Rabobank Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt alvorens je begint met rabobank aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij rabobank aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je kind per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofje dochterverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je hond.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietverplicht voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwpartner ietsdoet waardoor gebreken ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat de verzekeringnemer opdraait voor deschadeaan spullen, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette veel verzekerd zijn en ook nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitin het algemeenwelbeschouwd watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas ineen nihil hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten permaand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet:

 • gebreken die met opzet veroorzaakt is
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • schade aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Voor wie en waarom?

  Een WAverzekering is er grofweg in twee typen: eensingles- of een gezinsdekking.

  De benamingen zeggen het al: als jealleenwonend bent, heb jegenoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een beschermingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen ook verzekerd. Dat isook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van defamilie. En ook bij de singles- als bij degezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

  Efficiënt overstappen AVP

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor rabobank aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll to top