kiezen zorgverzekering

Promovendum Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt meestal dat ze geen veelomvattende zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn vaak gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het hoogste eigen risico. Enkele zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor jongeren zijn (mits deze zeker aansluiten op je wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één maal per jaar: per 1 januari. Inniet alle situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 kalenderjaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de voordeligste enmeest goedkope zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen praktischis voor jou.

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

een ieder in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed nadenkt over jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een exceptie. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntte allen tijde overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Deuitgaven worden alleen niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je aankomend zorgkalenderjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welslim een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meestekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of deschadeloosstellingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op premie éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top