Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Prijs Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare goederen in je woonhuis tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van je laptop, of een bankstel met schade door water. Let er op dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je spullen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig engemakkelijk via onze site.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eengewenstekeuze. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens vergoedt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verschillendegrote inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie ook onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in de regel berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verscheidene soortenbescherming zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Ook hangt de maandprijs dusook af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de maandprijs hoger. Om te weten hoeveel u kuntbesparen op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u snel enefficiënten simpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, meestal onderdeel van de woonverzekering, is geenoverbodige luxe. Glasgebreken zit tenslotte in een nihil hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

De meeste consumenten zijn daaromverzekerd voor glasgebreken via een losse module in hunwoonhuisverzekering. derden zijngebruikelijkevoor glas gedekt via hun woningbouwcorporatie ofbewonersvereniging. Het luistert soms vrij nauw wat wel en niet isverzekerd. Bij de ene verzekering zijn bijzondere glassoorten, zoals glas inlood en gebogen glas wel meeverzekerd en bij de andere niet.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas dektdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt onder andere geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Niet alle andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het aangaan van een verzekering. overigens kom je alleen voorvergoeding in aanmerking als gebreken ontstaatdoor een plotsegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de schade vergoeden. Dit is ookhet geval als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 1412 maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetgoedkopere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metonder andere een kostbarebatterijof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden voor die situatie.Vraag altijd meer dan 1offertes aan.

Heb jij onder meer veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hethoogste bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de dekkinglopende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld besparen. Een ongelukje zittoch in een klein hoekje als je tijdens een verbouwingbijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder meer enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll to top