inboedelverzekering ing

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare artikelen in je woning tegen beschadigingen en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je laptop, of een meubelstuk met gebreken door water. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig eneenvoudig via onze website.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eeninteressantekeuzemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens betaalt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diverseuitgebreide inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie ook onze tipsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, onder andere doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadeuitbetaaldt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) dektgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door bijvoorbeeldaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers vereistdat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen betaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: inde regel vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet immerhet geval.

Een inboedelverzekeringdekt gebreken aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je zwevende parketvloer, maarook kostbare bezittingen als audio- en video-apparatuur.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (minimaal windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll to top