allergoedkoopste zorgverzekering

Fbto Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de dekking die bij je past

De beste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voorgauw noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder twaalf maandenverandert de bescherming van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde betaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeraar. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeringsmaatschappijvergoedt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeringsmaatschappijmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? bijvoorbeeld omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan vergoedt je zorgverzekeringsmaatschappij dekosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraargeen contract mee heeft? Dan moet je in het algemeen een deel van de kostenzelf betalen. Dit is over het algemeen 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenaardig geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in ons land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed kijkt naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een exceptie. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één keer je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de premie hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg direct door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenzeer volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden zoals ordinairis vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden soms niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je aankomend zorg12maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk voorafgoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantalpunten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelinteressanter dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op prijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top