zorgverzekering kiezen student

Cz Zorgverzekering

Een ieder in Holland moet voorgeschreven een zorgverzekering vinden. Eén maal per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de goedkopere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de dekking die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten vooronmiddellijk noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde betaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Vind je hetprettiger per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeraarszij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusimmer bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een geheleuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotse kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeuiteraard ookmeteen in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Pluspunten combinatiepolis

Je hebt met een combinatiepolis normaalgesproken vrije zorgkeuze. Je mag dus in de meestegevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Omdat je geen volledigevrije zorgkeuze hebt, is de combinatiepolis iets voordeliger dan derestitutiepolis.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenflink bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het beste bij je situatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed luistert naar je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt namelijk, over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 keer je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgspecialist. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgbedrijf, je kuntimmer overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden alleen niet te allentijde vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietiedereen heeft een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De uitgebreide verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je komend zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het geboden eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalgoedkoper dan via je werkgever
 •  snel en simpel vergelijken op premie éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top