rechtsbijstandverzekering

Beste Rechtsbijstandverzekering 2015

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenprobleem. Normaal gesproken kun je tevens advies inwinnen als er nog geenconflict is. Je wordt geholpen door juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een probleem. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig uitbetaald. Dezekosten vallen onder externe kosten.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt normaal gesproken een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een mogelijkheidjarenlang premie zonder dat u in een juridischprobleem verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uevenwel alleen in als udaadwerkelijk een juridisch conflict heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftin de regel erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of tenslotte liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijenin de regel dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de onkosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus tevens premie betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n geval zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekeringnemer verder helpen. In zekeresituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan betaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan noodzakelijk zijn in juridischeproblemen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekeringnemer vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat demaandprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het interessanteerst de gehele overeenkomst goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll to top