Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je partner per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw kindaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je hond.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette veel gedekt zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitover het algemeentochook watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen klein hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijksepremie die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. Standaard zijn er twee typenverzekeringen te benoemen: debescherming voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27twaalf maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

Goedkope alternatieven

vanzelfsprekend blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de voordeligste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering gebodenstelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar in de regelhebben mensen dit gevoel al op welk moment zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan invloed isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetvinden van een WA Verzekering betaalt meestal bijvoorbeeld niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumentendat wel denken. Als particulier is het daarom belangrijk om je niet alleen‘goedkoop’ maar ookstandaard‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering particulieren afsluiten.

Scroll to top